АПОСТОЛСКИ ЦЕНТАР 888 ФОРУМ
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Ispunjena prorocanstva o Isusu Hristu

Go down

Ispunjena prorocanstva o Isusu Hristu Empty Ispunjena prorocanstva o Isusu Hristu

Порука  Sveto Pravoslavlje 6th December 2009, 06:02

Ispunjena proročanstva
Staroga zavjeta o Isusu Hristu

Proročanstva u Starom zavjetu Naglasak Ispunjenje u Novom zavjetu
I još mećem neprijateljstvo između tebe i žene i između sjemena tvog i sjemena njenog; ono će ti na glavu stajati a ti ćeš ga u petu ujedati. (1. Moj.3:15) Sjeme žene A kad se navrši vrijeme, posla Bog Sina svog Jedinorodnog, koji je rođen od žene i pokoren zakonu. (Gal. 4:4)
Kad će od Avrama postati velik i silan narod, i u njemu će se blagosloviti svi narodi na zemlji? (1. Moj. 18:18) Obećano sjeme Avraamovo Vi ste sinovi proroka i zavjeta koji učini Bog s očevima vašim govoreći Avraamu: i u sjemenu tvom blagosloviće se svi narodi na zemlji. (Dela 3:25)
I reče Bog: Zaista Sara žena tvoja rodiće ti sina, i nadećeš mu ime Isak; i postaviću zavjet svoj s njim da bude zavjet vječan sjemenu njegovom nakon njega. (1. Moj. 17:19) Obećano sjeme Isakovo Avraam rodi Isaka. A Isak rodi Jakova. A Jakov rodi Judu i braću njegovu. (Mat. 1:2)
Vidim Ga, ali ne sad; gledam Ga, ali ne izbliza; izaći će zvijezda iz Jakova i ustaće palica iz Izrailja, koja će razbiti knezove Moavske i razoriti sve sinove Sitove. (4. Moj. 24:17) Obećano sjeme Jakovljevo Sina Jakovljevog, sina Isakovog, sina Avraamovog, sina Tarinog, sina Nahorovog. (Lk. 3:34)
Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude niti od nogu njegovih onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe Onaj kome pripada, i Njemu će se pokoravati narodi. (1. Moj. 49:10) Iz Judinog plemena Sina Aminadavovog, sina Aramovog, sina Esromovog, sina Faresovog, sina Judinog. (Lk. 3:33)
Bez kraja će rasti vlast i mir na prestolu Davidovom i u carstvu njegovom da se uredi i utvrdi sudom i pravdom od sada dovijeka. To će učiniti revnost Gospoda nad vojskama. (Isa. 9:7) Naslednik prestola Davidovog Pleme Isusa Hrista, sina Davida Avramovog sina. (Mat. 1:1)
Zato će vam sam Gospod dati znak; eto djevojka će zatrudnjeti i rodiće Sina, i nadjenuće Mu ime Emanuilo. (Isa. 7:14) Zvaće se Emanuilo -"Bog sa nama" Eto, djevojka će zatrudnjeti, i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo, koje će reći: S nama Bog. (Mat. 1:23)
A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među hiljadama Judinim, iz tebe će mi izaći koji će biti Gospodar u Izrailju, kome su izlasci od početka, od vječnih vremena. (Mih. 5:2) Mjesto rođenja - Vitlejem A kad se rodi Isus u Vitlejemu judejskom, za vrijemena cara Iroda, a to dođu mudraci s istoka u Jerusalim. (Mat. 2:1)
Zato znaj i razumi: Otkada iziđe riječ da se Jerusalim opet sazida do pomazanika vojvode biće sedam nedelja, i šezdeset i dvije nedjelje da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vrijeme. (Dan. 9:25) Vrijeme rođenja Hristova U to vrijeme pak iziđe zapovijest od ćesara Avgusta da se prepiše sav svijet. Ovo je bio prvi prepis za vladanja Kirinova Sirijom. (Lk. 2:1-2)
Zato će vam sam Gospod dati znak; eto djevojka će zatrudnjeti i rodiće Sina, i nadjenuće Mu ime Emanuilo. (Isa. 7:14) Rođen od djevice A rođenje Isusa Hrista bilo je ovako: kad je Marija, mati Njegova, bila isprošena za Josifa, a još dok se nisu bili sastali, nađe se da je ona trudna od Duha Svetog. (Mat. 1:18)
Carevi tarsiski i ostrvljani doneće dare, carevi šavski i savski daće danak. Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi biće mu pokorni. (Ps. 72:10-11) Darivan od careva (mudraca) A kad se rodi Isus u Vitlejemu judejskom, za vremena cara Iroda, a to dođu mudraci s istoka u Jerusalim... I ušavši u kuću, videše djete s Marijom materom Njegovom, i padoše i pokloniše Mu se; pa otvoriše dare svoje i darivaše Ga: zlatom, i tamjanom, i smirnom. (Mat. 2:1, 11)
Kad Izrailj beše dete, ljubih ga, i iz Misira dozvah sina svog. (Os. 11:1) Bjekstvo u Egipat I on ustavši uze dijete i mater Njegovu noću i otide u Misir. (Mat. 2:14)
Ovako veli Gospod: Glas u Rami ču se, naricanje i plač veliki; Rahilja plače za djecom svojom, neće da se utješi za djecom svojom, jer ih nema. (Jer. 31:15) Pokolj djece Tada Irod, kad vide da su ga mudraci prevarili, razgnevi se vrlo i posla te pobiše svu djecu po Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj od dvije godine i niže, po vremenu koje je dobro doznao od mudraca. (Mat. 2:16)
Glas je nekoga koji viče: Pripravite u pustinji put Gospodnji, poravnite u pustoši stazu Bogu našem. (Isa. 40:3) Obećani Hristov preteča U ono pak doba dođe Jovan Krstitelj, i učaše u pustinji judejskoj. I govoraše: Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko. (Mat. 3:1-2)
Ali neće se onako zamračiti pritješnjena zemlja kao pre kad se dotače zemlje Zavulonove i zemlje Neftalimove, ili kao posle kad dosađivaše na putu k moru s one strane Jordana Galileji neznabožačkoj. Narod koji hodi u tami videće vidjelo veliko, i onima koji sjede u zemlji gde je smrtni sjen zasvijetliće vidjelo. (Isa. 9:1-2) Služba u Galileji A kad ču Isus da je Jovan predan, otide u Galileju. I ostavivši Nazaret dođe i namjesti se u Kapernaumu primorskom na međi Zavulonovoj i Neftalimovoj. Da se zbude šta je rekao Isaija prorok govoreći: Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru s one strane Jordana, Galileja neznabožačka. Ljudi koji sjede u tami, vidješe vidjelo veliko, i onima što sede na strani i u sjenu smrtnom, zasvijetli vidjelo. (Mat. 4:12-16)
Tada će se otvoriti oči slijepima, i uši gluvima otvoriće se. Tada će hromi skakati kao jelen, i jezik nijemog pjevaće, jer će u pustinji provrijeti vode i potoci u zemlji sasušenoj. (Isa. 35:5-6) Čudotvorac I prohođaše Isus po svim gradovima i selima učeći po zbornicama njihovim i propovijedajući jevanđelje o carstvu, i iscjeljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima. (Mat. 9:35)
Proroka isred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja, podignuće ti Gospod Bog tvoj; njega slušajte. (5. Moj. 18:15) Prorok A ljudi vidjevši čudo koje učini Isus govorahu: Ovo je zaista onaj prorok koji treba da dođe na svijet. (Jn. 6:14)
Gospod se zakleo, i neće se pokajati: ti si sveštenik dovijeka po redu Melhisedekovom. (Ps. 110:4) Sveštenik kao Melhisedek Gde Isus uđe napred za nas, postavši poglavar sveštenički dovijeka po redu Melhisedekovom. (Jev. 6:20)
I na Njemu će počivati Duh Gospodnji, duh mudrosti i razuma, duh saveta i sile, duh znanja i straha Gospodnjeg. (Isa. 11:2) Posebna ličnost - karakter I Isus napredovaše u premudrosti i u rastu i u milosti kod Boga i kod ljudi. (Lk. 2:52)
Prezren beše i odbačen između ljudi, bolnik i vičan bolestima, i kao jedan od koga svak zaklanja lice, prezren da Ga nizašta ne uzimasmo. (Isa. 53:3) Odbačen od Jevreja K svojima dođe, i svoji Ga ne primiše. (Jn. 1:11)
Raduj se mnogo, kćeri sionska, podvikuj, kćeri jerusalimska; evo, Car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu, i na magaretu, mladetu magaričinom. (Zah. 9:9) Njegov slavni ulazak u Jerusalim Uzeše grane od finika i iziđoše Mu na susret, i vikahu govoreći: Osana! Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, car Izrailjev. A Isus našavši magare usede na nj, kao što je pisano: (Jn. 12:13-14)
I čovek mira mog, u kog se uzdah, koji jeđaše hleb moj, podiže na me petu. (Ps. 41:9) Izdat od prijatelja I Juda Iskariotski, jedan od dvanaestorice ode ka glavarima svešteničkim da im Ga izda. (Mk. 14:10)
I rekoh im: Ako vam je drago, dajte mi moju platu; ako li nije nemojte; i izmjeriše mi platu, trideset srebrnika. (Zah. 11:12) Prodat za trideset srebrnika I reče: Šta ćete mi dati da vam ga izdam? A oni mu obrekoše trideset srebrnika. (Mat. 26:15)
I reče mi Gospod: Baci lončaru tu časnu cenu kojom me proceniše. I uzevši trideset srebrnika bacih ih u dom Gospodnji lončaru. (Zah. 11:13) Novac za lončarevu njivu A glavari sveštenički uzevši srebrnike rekoše: Ne valja ih metnuti u crkvenu haznu, jer je uzeto za krv. Nego se dogovoriše te kupiše za njih lončarevu njivu za groblje gostima. (Mat. 27:6-7)
Kad se stane suditi, neka izađe kriv, i molitva njegova neka bude grijeh. Neka budu dani njegovi kratki, i vlast njegovu neka dobije drugi. (Ps. 109:7-8) Judinu službu dobija drugi On dakle steče njivu od plate nepravedne, i obesivši se puče po sredi, i izasu se sva utroba njegova. I postade znano svima koji žive u Jerusalimu da će se ta njiva prozvati njihovim jezikom Akeldama, koje znači njiva krvna. Jer se piše u knjizi psaltiru: Da bude dvor njegov pust, i da ne bude nikoga ko bi živeo u njemu, i: Vladičanstvo njegovo da primi drugi. (Dela 1:18-20)
Nemoj me dati na volju neprijateljima mojim; jer ustaše na me lažni svedoci; ali zloba govori sama protiv sebe. (Ps. 27:12) Lažni svjedoci ga optužuju I ne nađoše; i premda mnogi lažni svedoci dolaziše, ne nađoše. Najposle dođoše dva lažna svedoka, I rekoše: On je kazao: Ja mogu razvaliti crkvu Božju i za tri dana načiniti je. (Mat. 26:60-61)
Maču, ustani na pastira mog, i na čoveka druga mog, govori Gospod nad vojskama, udari pastira, i ovce će se razbjeći, ali ću okrenuti ruku svoju k malima. (Zah. 13:7) Ostavljen od učenika A ovo sve bi da se zbudu pisma proročka. Tada učenici svi ostaviše Ga, i pobijegoše. (Mat. 26:56)
Mučen bi i zlostavljen, ali ne otvori usta svojih; kao jagnje na zaklanje vođen bi i kao ovca nijema pred onim koji je striže ne otvori usta svojih. (Isa. 53:7) Nijem pred tužiteljima I kad Ga tužahu glavari sveštenički i starešine, ništa ne odgovori. Tada reče im Pilat: Čuješ li šta na tebe svedoče? I ne odgovori mu ni jednu reč tako da se sudija divljaše vrlo. (Mat. 27:12-14)
Ali On bi ranjen za naše prestupe, izbijen za naša bezakonja; kar beše na Njemu našeg mira radi, i ranom Njegovom mi se iscijelismo. (Isa. 53:5) Ranjen i bijen Tada pusti im Varavu, a Isusa šibavši predade da se razapne. (Mat. 27:26)
Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom, I govore oslonio se na Gospoda, neka mu pomogne, neka ga izbavi, ako ga miluje. (Ps. 22:7-8) Narugan I kad Mu se narugaše, svukoše s Njega kabanicu, i obukoše Ga u haljine Njegove, i povedoše Ga da Ga razapnu. (Mat. 27:31)
Leđa svoja podmetah onima koji me bijahu i obraze svoje onima koji me čupahu; ne zaklonih lice svoje od ruga ni od zapljuvanja. (Isa. 50:6) Ispljuvan i bijen I pljunuvši na Nj uzeše trsku i biše Ga po glavi. (Mat. 27:30)
Onih koji mrze na me nizašta ima više nego kose na glavi mojoj; osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji. Šta nisam otimao, valja da vratim. (Ps. 69:4) Omrznut bez razloga Koji mrzi na mene i na Oca mog mrzi. Da nisam bio i dijela tvorio među njima kojih niko drugi ne tvori, ne bi grijeha imali; a sad i vidješe, i omrznuše na mene i na Oca mog. Ali da se zbude reč napisana u zakonu njihovom: Omrznuše na me nizašta. (Jn. 15:23-25)

Zato ću Mu dati deo za mnoge, i sa silnima će dijeliti plijen, jer je dao dušu svoju na smrt, i bi metnut među zločince, i sam nosi grehe mnogih, i za zločince se moli. (Isa. 53:12) Razapet sa zločincima Tada raspeše s Njime dva hajduka, jednog s desne a jednog s lijeve strane. (Mat. 27:38)
Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. (Ps. 22:16) Probodene ruke i noge Potom reče Tomi: Pruži prst svoj amo i vidi ruke moje; i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi nevjeran nego vjeran. (Jn. 20:27)
Dele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju žrijeb. (Ps. 22:18) Razderana haljina I kad Ga razapeše, razdijeliše haljine Njegove bacajući kocke za njih ko će šta uzeti. (Mk. 15:24)
I govore oslonio se na Gospoda, neka mu pomogne, neka ga izbavi, ako ga miluje. (Ps. 22:8) Ismijavan zbog svog pouzdanja u Boga On se uzdao u Boga: neka mu pomogne sad, ako mu je po volji, jer govoraše: Ja sam sin Božji. (Mat. 27:43)
Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. (Ps. 109:4) Moli za neprijatelje A Isus govoraše: Oče! Oprosti im; jer ne znadu šta čine. A dijeleći Njegove haljine bacahu kocke. (Lk. 23:34)
Daju mi žuč da jedem, i u žeđi mojoj poje me octom. (Ps. 69:21) Ponuđen sa žuči i octom Dadoše Mu da pije sirće pomiješano sa žuči, i okusivši ne htje da pije. (Mat. 27:34)
Bože, Bože moj! Zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mog, od riječi vike moje? (Ps. 22:1) Vapaj sa krsta A oko devetog sata povika Isus glasno govoreći: Ili! Ili! Lama savahtani? To jest: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio? (Mat. 27:46)
I u onaj dan, govori Gospod Gospod, učiniću da sunce zađe u podne, i pomračiću zemlju za bijelog dana. (Am. 8:9) Tama na zemlji A od šestog sata bi tama po svoj zemlji do sata devetog. (Mat. 27:45)
I izliću na dom Davidov i na stanovnike jerusalimske duh milosti i molitava, i pogledaće na mene kog probodoše; i plakaće za njim kao za jedincem, i tužiće za njim kao za prvencem. (Zah. 12:10) Proboden Nego jedan od vojnika probode Mu rebra kopljem; i odmah iziđe krv i voda. (Jn. 19:34)
Čuva Gospod sve kosti njegove, ni jedna se od njih neće slomiti. (Ps. 34:20) Kosti mu nisu slomljene A došavši na Isusa, kad Ga videše da je već umro, ne prebiše Mu noge. (Jn. 19:33)
Odrediše Mu grob sa zločincima, ali na smrti bi s bogatim, jer ne učini nepravdu, niti se nađe prevara u ustima Njegovim. (Isa. 53:9) Sahranjen u grobu bogatog čoveka A kad bi uveče, dođe čovek bogat iz Arimateje, po imenu Josif, koji je takođe bio učenik Isusov. Ovaj pristupivši k Pilatu zamoli ga za telo Isusovo. Tada Pilat zapovijedi da mu dadu telo. I uzevši Josif tijelo zavi Ga u platno čisto; I metnu Ga u novi svoj grob što je bio isjekao u kamenu; i navalivši veliki kamen na vrata od groba otide. (Mat. 27:57-60)
Jer nećeš ostaviti dušu moju u paklu, niti ćeš dati da Svetac Tvoj vidi trulost. (Ps. 16:10) Vaskrsenje A kad iđahu da jave učenicima Njegovim, i gle, srete ih Isus govoreći: Zdravo! A one pristupivši uhvatiše se za noge Njegove i pokloniše Mu se. (Mat. 28:9)
Ti si izašao na visinu, doveo si roblje, primio darove za ljude, a i za one koji se protive da ovde nastavaš, Gospode Bože! (Ps. 68:18) Vaznesenje I ovo rekavši vidješe oni gde se podiže i odnese Ga oblak iz očiju njihovih. (Dela 1:9)ŠTA SVIJET KAŽE KO JE ISUS HRISTOS

Jednog dana Isus je nekim svojim učenicima postavio dva pitanja: 'Što svijet kaže da sam ja?' i 'Što ti kažeš da sam ja?' Kroz izjave nekih poznatih ljudi pokušaćemo, barem malim dijelom, odgovoriti na prvo pitanje.
Ako ste već proučavali život Isusa Hrista, možda se slažete s većinom mislilaca kako je Isus najjedinstvenija ličnost koju je svijet ikada upoznao. Što temeljnije proučavate Njegov život, to ste više Njime impresionirani. Čak i skeptici i ateisti priznaju Isusovu jedinstvenost.

Renan, francuski mislilac i ateista, rekao je: „Koja god iznenađenja budućnost može donjeti, jedno je sigurno: Isus nikad neće biti nadmašen.“

Rousseau, takođe poznati francuski mislilac, usporedio je Isusa sa Sokratom izjavivši: „Ako su život i smrt Sokrata bili tkani od mudrosti - život i smrt Isusa bili su od Boga.“

Napoleon je rekao: „Ja znam ljude, a Isus Hristos nije bio samo čovjek.“

Lord Byron, engleski pjesnik koji nije prihvatio hrišćanska načela, i koji je umro sa samo 26 godina nakon ispraznog života podređenog svojim sebičnim zadovoljstvima, rekao je o Isusu: „Ako je ikada čovjek bio Bog ili Bog čovjek, Isus je bio oboje.“

Nedavno je jedan pisac ovako opisao Njegov uticaj:
„Bio bih potpuo u pravu kad bih rekao kako sve vojske, sve mornarice koje su ikad postojale, svi parlamenti što su ikad zasjedali i svi kraljevi što su ikad vladali - svi oni zajedno nisu uticali na čovjekov život tako snažno kao jedan jedini život - život Isusa Nazarećanina.“

Dakle, Isusa Hrista skeptici i ljudi koji poznaju Njegov život smatraju najjedinstvenijom osobom koja je ikad živjela.
Prisjetimo se početnog pitanja: „Što kaže svijet da je Isus Hristos?“

Neki ljudi tvrde da je Isus bio legenda ili mit, da nikad nije postojao.

Istoričar Phillip Schaff je napisao: „Postojanje Isusa Hrista sigurno je kao i moje vlastito postojanje.“

Dr. F.F. Bruce je izjavio: „Neki ljudi se igraju mitom, legendom, idealom Isusa Hrista; oni koji to čine ne rade to na temelju istorijskih istraživanja!“

Čak i istorijski izvori kao oni Kornelija Tacita, rimskog istoričara iz 1. vijeka, detaljno govore o Hristovoj ličnosti.

Josip Flavije, dobro poznati jevrejski istoričar iz 1. vijeka govori o životu i smrti Isusa Hrista, i o tome kako je On tvrdio da je Mesija (Božji Pomazanik) čineći pri tom velika djela.

Skeptik H.G. Wells posvetio je u Nacrtu istorije više od dvadeset stranica Isusu Hristu, opisujući Njegov život i smrt sa istorijskog stanovišta.

Naravno, u Bibliji nalazimo četiri različita detaljna prikaza Hristovog života. Primjetio sam da mnogi ljudi ispituju istorijsku autentičnost Biblije, ali ponovo naglašavam kako moramo biti oprezni s tvrdnjama koje nisu utemeljene na pouzdanim istraživanjima. Zapravo, postoji više viševjekovnih dokaza istorijske pouzdanosti četiri Jevanđelja nego za bilo koje drugo djelo klasične literature.

Što kaže svijet da je Isus Hristos?

Primijetio sam da intelektualci često vole reći kako duhovni i religijski interesi postoje samo zato da pomognu manje školovanim ljudima, da su samo neznalice i neškolovani ljudi zainteresovani za to kako upoznati Boga i da su oni jedini kojima Bog treba.
Dopustite mi da podijelim s vama nešto od onoga što su priznati intelektualci iz naše prošlosti i sadašnjosti rekli o svojim traženjima Boga kroz ličnost Isusa Hrista.

Jedan od najprofinjenijih velikana njemačke književnosti Johann Wolfgang von Goethe, pjesnik i dramatičar, nazvao je Isusa 'božanstvenim... Svetim Čovjekom', napisavši:
„Ako se Božanstvo ikada prikazalo na Zemlji, bilo je to u osobi Isusa Hrista.“

Dobitnik Nobelove nagrade Aleksandar Solženjicin, priznat u svijetu zbog svojih velikih literarnih postignuća, otvoreno govori o svojoj vjeri u Isusa Hrista i o tome kako ga je za boravka u Gulagu jedan ljekar Jevrejin pridobio za Hristovu vjeru.

Pisci poput Lava Tolstoja i brojnih književnika nekadašnjeg SSSR-a, utvrdili su kako je Božji Duh potpuno izmijenio njihove živote.

Lav Tolstoj, slavni ruski pisac, veći dio svog života proživio je kao ateista, ali je pred kraj života izjavio:
„Trideset i pet godina svog života prihvatao sam svijet kao nihilista - ne kao revolucionarni socijalista, nego kao čovjek koji ni u šta ne vjeruje. Prije pet godina do mene je doprla vjera. Povjerovao sam u doktrinu o Isusu i cijeli moj život je doživio iznenadnu promjenu - život i smrt prestali su biti zli. Umjesto očaja, iskusio sam zadovoljstvo i sreću koju smrt ne može oduzeti.“

Vjerovatno najveći književni genije svih vremena, William Shakespeare, rekao je prije smrti:
„Predajem svoju dušu u ruke Boga, moga Stvoritelja, potpuno vjerujući u Isusa Hrista, svog Spasitelja.“

Profesor Ambrose Fleming, vodeći engleski naučnik i penzionisani profesor elektrotehnike na Londonskom univerzitetu, rekao je o svojoj vjeri u Isusa:
„U Bibliji nema ničega što bi naučniku prouzrokovalo probleme sa Isusom Hristom.“

Karl Barth, jedan od vodećih intelektualaca 19. vijeka, poznat kao „veliki švajcarski mislilac“, na pitanje koja mu je najdublja misao što ju je ikad izrekao, odgovorio je:
„Isus me voli. To znam.“

Prof. Charles Malek, bivši glavni sekretar Ujedinjenih nacija, govoreći o svojoj vjeri u Hrista, izjavio je:
„Mi moramo odbaciti podjelu između Hrista i svemira, između razuma i vjere.“

Zato vas molim, nemojte reći kako je Isus bio samo dobar i moralan čovjek, i nemojte prihvatiti zaključak kako On nikad nije postojao i kako je bio samo mit. I molim vas, nemojte misliti da je samo neznalicama i neškolovanim ljudima potreban Hristos. Mislim da zbog ljubavi prema istini to ne bi bilo pošteno.
Sveto Pravoslavlje
Sveto Pravoslavlje


Назад на врх Go down

Ispunjena prorocanstva o Isusu Hristu Empty Re: Ispunjena prorocanstva o Isusu Hristu

Порука  TruthSeeker 6th December 2009, 18:18

Сети се пријатељу шта сам ти јутрос написао у 03:36, пре него што си ти поставио овај текст:

"У потпуности се са тобом брате слажем да је у 2. глави од стиха 1-11 управо то што си и ти написао да се то односи на атеисте и еволуционисте, а од стиха 12- 20 мислим да говори о фарисејима када су сумњали да је Господ Исус Христос син Божији, затим када Господа назива својим Оцем, фарисеји су тврдили да хули на Бога.(сличе ствари се дешавају и у Давидовим псалмима и јеванђељу - када Господ Исус Христос каже, тако је писано за мене у пророцима)"
- мислећи на:

"Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. (Ps. 22:16) Probodene ruke i noge Potom reče Tomi: Pruži prst svoj amo i vidi ruke moje; i pruži ruku svoju i metni u rebra moja, i ne budi nevjeran nego vjeran. (Jn. 20:27)
Dele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju žrijeb. (Ps. 22:18) Razderana haljina I kad Ga razapeše, razdijeliše haljine Njegove bacajući kocke za njih ko će šta uzeti. (Mk. 15:24)
I govore oslonio se na Gospoda, neka mu pomogne, neka ga izbavi, ako ga miluje. (Ps. 22: Ismijavan zbog svog pouzdanja u Boga On se uzdao u Boga: neka mu pomogne sad, ako mu je po volji, jer govoraše: Ja sam sin Božji. (Mat. 27:43)
Za ljubav moju ustaju na mene, a ja se molim. (Ps. 109:4) Moli za neprijatelje A Isus govoraše: Oče! Oprosti im; jer ne znadu šta čine. A dijeleći Njegove haljine bacahu kocke. (Lk. 23:34)
Daju mi žuč da jedem, i u žeđi mojoj poje me octom. (Ps. 69:21) Ponuđen sa žuči i octom Dadoše Mu da pije sirće pomiješano sa žuči, i okusivši ne htje da pije. (Mat. 27:34)
Bože, Bože moj! Zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mog, od riječi vike moje? (Ps. 22:1) Vapaj sa krsta A oko devetog sata povika Isus glasno govoreći: Ili! Ili! Lama savahtani? To jest: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio? (Mat. 27:46)"

То сам милошћу Господњом пре неколико дана видео пошто сваки дан читам Псалме Давидове.
Док читам овај предивни, необориви доказ да је Господ Исус Христос заиста Син Божији,
сузе су ми потекле! Предивно! Немам речи!

Који неверник може рећи било шта за ово ако у њему има трунке истине!

Нека је слава и хвала Господу Богу Оцу, Сину Исусу Христу и Светоме Духу у векове векова! Амин
TruthSeeker
TruthSeeker


Назад на врх Go down

Ispunjena prorocanstva o Isusu Hristu Empty Re: Ispunjena prorocanstva o Isusu Hristu

Порука  TruthSeeker 6th December 2009, 18:38

Ево за оне који знају енглески, исто испуњена пророчанства о Господу Исусу Хирсту Сину Божијем:

TruthSeeker
TruthSeeker


Назад на врх Go down

Ispunjena prorocanstva o Isusu Hristu Empty Re: Ispunjena prorocanstva o Isusu Hristu

Порука  Sveto Pravoslavlje 6th December 2009, 19:20

Biblija i istorijske činjenice koje bi i sudovi priznali
Josh McDowell
Ako bi neke biblijske tvrdnje o Isusu bile suđene,
da li bi one prošle kao lažne ili istinite?
Isus je imao razne "potvrde" poput akreditivnih pisama kojima je podupirao svoje tvrdnje da je Mesija Božji Sin. U ovom poglavlju želeo bih da obradim takvu potvrdu koja se često ne spominje ali je neobično snažna - ispunjenje proročanstva u Njegovom životu.

Isus se stalno pozivao na starozavetna proročanstva kojima je potvrđivao svoje tvrdnje da je on Mesija. U Galatima 4:4 čitamo:

"A kad se navrši vreme, posla Bog Sina svog Jedinorodnog, koji je rođen od žene i pokoren zakonu."

Ovde se spominju proročanstva koja su se obistinila u Isusu Hristu.

"I počevši od Mojsija i od svih proroka kazivaše im šta je za Njega u svemu pismu." (Lk. 24:27)

Isus im je rekao:

"Ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio s vama, da sve treba da se svrši šta je za mene napisano u zakonu Mojsijevom i u prorocima i u psalmima." (Lk. 24:44)

Rekao je i ovo:

"Jer da ste verovali Mojsiju tako biste verovali i meni; jer on pisa za mene." (Jn. 5:46).

"Avraam, otac vaš, bio je rad da vidi dan moj; i vide, i obradova se." (Jn. 8:56)

Apostoli i novozavetni pisci su stalno govorili o ispunjenim proročanstvima da podupru Isusove tvrdnje da je Božji Sin, Mesija, Spasitelj.

"A Bog kako unapred javi ustima svih proroka svojih da će Hristos postradati, izvrši tako." (Dela 3:18)

"I Pavle po običaju svom uđe k njima, i tri subote razgovara se s njima iz pisma, pokazujući i dokazujući im da je trebalo Hristos da postrada i vaskrsne iz mrtvih, i da ovaj Isus kog ja, reče, propovedam vama, jeste Hristos." (Dela 17:2-3)

"Jer vam najpre predadoh šta i primih da Hristos umre za grehe naše (drugim rečima, Hristova smrt je najavljena u Starom zavetu), po pismu, i da bi ukopan, i da usta treći dan, po pismu." (1. Kor. 15:3-4).

Stari zavet sadrži 60 opširnijih mesijanskih proročanstava i približno 270 manjih koja su se obistinila u jednoj osobi, Isusu Hristu. Dobro je pogledati sva ta proroštva koja su se ispunila u Isusu kao deo Njegovog imena i "adrese". Možda nikada niste shvatili koliko su važne pojedinosti vašeg imena i "adrese" - a ipak vas te pojedinosti razlikuju od četiri milijarde ljudi koja naseljava ovu planetu.
ADRESA U ISTORIJI

Bog je s najvećom pažnjom i preciznošću napisao u istoriji "adresu" svoga Sina kako bi ga izdvojio kao Mesiju, Spasitelja čovečanstva, od bilo koga ko je ikada živeo na ovoj planeti u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ta "adresa" može da se nađe u Starom zavetu, dokumentu pisanom u razdoblju dužem od 1.000 godina, koji sadrži više od 300 navoda u vezi sa Isusovim dolaskom na zemlju. Prema računu verovatnoće, šanse da se u jednoj osobi ispuni svih 48 proročanstava su svega jedan na prema deset na 157 stepen (ili 1:10157).

Još je složenije ako se uzme u obzir činjenica da su sva proročanstva o Mesiji iznesena najmanje 400 godina pre nego što se On pojavio. Neki će prigovoriti da su ta proročanstva napisana posle Hristovog doba i tako prilagođena da se čini kao da se poklapaju sa Njegovim životom. To bi moglo da zvuči logično sve dok se ne shvati da je Septuaginta, grčki prevod Starog zaveta sa hebrejskog, nastao oko 150-200 godine pre Hrista, sto pokazuje da je postojao vremenski razmak od najmanje 200 godina između zapisanog proročanstva i njegovog ispunjenja u Hristu.

Možemo sa sigurnošću reći da je Bog napisao tu "adresu" u istoriji koju je mogao da ispuni jedino Mesija. Bilo je oko četrdeset pretendenata na ime jevrejskog Mesije ali se samo jedan Isus Hrist pozvao na ispunjeno proročanstvo kako bi podupreo svoje tvrdnje, jedino Njegove verodostojnosti (garancije) podupiru proročanstva.

Koje su pojedinosti spomenute u proročanstvima? Koji su događaji morali da prethode pojavi Božijeg Sina?

Na početku moramo da zavirimo unazad u Prvu knjigu Mojsijevu gde nalazimo prvo mesijansko proročanstvo (1. Moj. 3:15). U celom Svetom pismu samo je jedan Čovek rođen od "semena ženina" - svi su drugi rođeni od semena muškarčeva. Tu se spominje Onaj koji će doći na svet i razbiti dela Sotone ("glavu satirati").

U Prvoj Mojsijevoj, u 9. i 10. poglavlju ta se "adresa" još više suzuje. Noa je imao tri sina, Sima, Hama i Jafeta. Danas svi narodi mogu da traže svoje korene u toj trojici ali time je Bog uspešno izbacio dve trećine ljudi iz mesijanske linije. Mesija će doći između Simovog potomstva. Sledeći dalje dolazimo do godine 2000. pre Hrista. Tu nalazimo kako Bog poziva čoveka imenom Avram da ode iz Ura kaldejskog. S Avramom je Bog bio još određeniji izjavljujući da će Mesija biti jedan od njegovih potomaka (1. Moj. 12; 1. Moj. 17; 1. Moj. 22). Svi narodi na zemlji će biti blagoslovljeni kroz Avrama. Kad je Avram dobio dva sina, Isaka i Ismaila, mnogi Avramovi potomci su bili isključeni, jer je Bog odabrao njegovog drugog sina Isaka (1. Moj. 17; 1. Moj. 21).

Isak je imao dva sina, Jakova i Isava, i zatim je Bog odabrao Jakova (1. Moj. 28; 1. Moj. 35:10-12) koji je imao dvanaest sinova od kojih je nastalo dvanaest izraelskih plemena. Bog je zatim izdvojio Judino pleme za svoj mesijanski cilj i isključio jedanaest dvanaestina izraelskih plemena. Od svih porodica u Judinom plemenu samo je Jesajeva porodica bila Božiji izbor (Isa. 11:1-5). Tu se već nazire složenost te verovatnoće. Jisaj je imao osmoro dece i kako čitamo u 2. Samuilovoj 7:12-16 i u Jeremiji 23:5, Bog je isključio sedam osmina Jesajeve porodice iz mesijanske loze: čitamo da će Božji čovek biti ne samo rođen od ženinog semena, poticati od Sima, od jevrejske loze, od Isaka, Jakova, iz Judinog plemena, nego će biti i iz Davidovog doma.

Proročanstvo iz 1012. godine pre Hrista (Ps. 22:6-18; Zah. 12:10; poredi se sa Gal. 3:13) takođe predskazuje da će ruke i stopala tog Čoveka biti probodene (tj. biće raspet) sto je napisano 800 godina pre izvršenja tog okrutnog čin od strane Rimljana.

Isaija (7:14) dodaje da će biti rođen od device: prirodno rođenje ali natprirodno začeće, postupak izvan moći ljudskog planiranja i upravljanja. Nekoliko proročanstava u Isaiji i psalmima (Isa. 8:14; Isa. 28:16; Isa. 49:6; Isa. 50:6; Isa. 52:53; Isa. 60:3; Ps. 22:7-8; Ps. 118:22) opisuje društvenu klimu i način na koji će se ljudi suočiti s Božjim čovekom, njegov narod, Jevreji, odbaciće Ga a pogani će poverovati u Njega. Doći će i Njegov prethodnik (Isa. 40:3; Mal. 3:1), glas u pustinji, onaj koji će pripremiti put Gospodnji, Jovan Krstitelj.
TRIDESET SREBRNJAKA

Uočite takođe i sedam ogranaka tog proročanstva (Zah. 11:11-13; Ps. 41; usporedi sa Jer. 32:6-15 i Mt. 27:3-10) koji još više suzuje ceo slučaj. Bog ističe da će Mesija biti (1) izdan, (2) od prijatelja, (3) za trideset (4) srebrnjaka bačenih (5) na pod (6) Hrama da se njima (7) kupi lončareva njiva.

U Miheju 5:2 Bog je isključio sve gradove sveta i izabrao baš Vitlejem, sa manje od 1.000 stanovnika, kao rodno mesto Mesije.

Zatim je nizom proročanstava odredio i vreme pojave tog Čoveka. Na primer, u Malahiji 3:1 i u ostala četiri starozavetna navoda (Ps. 118:26; Dan. 9:26; Zah. 11:13; Agej 2:7-9) Mesija će se pojaviti dok još bude postojao Hram u Jerusalimu. To ima veliko značenje kada shvatimo da je Hram razoren 70. godine posle Hrista i od tada još uvek nije obnovljen.

Tačna linija, mesto, vreme i način rođenja; odnos naroda prema Njemu i izdaja; način Njegove smrti. To su samo delići stotina pojedinosti koje čine "adresu" koja obeležava Božijeg Sina, Mesiju, Spasitelja sveta.
PRIGOVOR: TAKVO ISPUNJENJE PROROČANSTVA MOŽE BITI SAMO PUKA SLUČAJNOST!

"Ispunjenje tih proročanstava možete naći u slučaju Džona Kenedija, Martina Lutera Kinga, predsednika Nasera i drugih", odgovara neki kritičar.

Da, jedno ili dva takva proročanstva možda se mogu primeniti i na druge osobe ali ne svih 60 glavnih proročanstava i 270 sporednih. Zapravo, nađete li koga osim Isusa, živog ili mrtvog, na kojeg bi mogla da se odnosi barem polovina tih proročanstava u vezi sa Mesijom, objavljena u knjizi Fred-a John-a Meldau-a, "Messiah in Both Testaments" (Mesija u oba zaveta), izdavačka kuća Christian Victorg Publishing će vam dati nagradu od 1.000 dolara.

Harold Hartzler, član američkog naučnog udruženja (American Scientific Affiliation), u predgovoru knjige Petera W. Stonera piše: "Rukopis ove knjige Science speaks (Nauka govori) su pažljivo pregledali članovi odbora američkog naučnog udruženja i izvršnog odbora tog udruženja i ustanovili su da je, uopšteno uzevši, pouzdan i tačan u pogledu naučnih podataka. Matematičke analize koje sadrže, temelje se na načelu računa verovatnoće, što je potpuno tačno, a profesor Stoner je primenio ta načela na pravilan i uverljiv način".

Navedene su verovatnoće uzete iz te knjige da pokažu kako nije moguća nikakva slučajnost prema načelima računa verovatnoće. Primjenjujući savremeni metod računa verovatnoće na osam proročanstava, Stoner kaže: "Mogućnost da neki čovek može da živi do današnjeg dana i ispuni svih osam proročanstava je 1:1017".

Dakle, to bi bilo 1 prema 100.000.000.000.000.000.

Da bi nam pomogao da shvatimo tu klimavu verovatnoću, Stoner je to slikovito prikazao ovim primerom:

"Uzmimo 1017 srebrnih dolara i rasprostrimo ih po celoj državi Teksas. Njima bi se prekrilo celo to područje u visinu veću od pola metra. Označimo sada jedan srebrni dolar crvenom bojom i temeljito izmešajmo svu količinu na celom području. Zavežimo oči čoveku i recimo mu da se kreće kuda god želi, ali da mora da pronađe označeni srebrni dolar i kaže da je to onaj pravi koji se traži. Kakve su šanse da pronađe upravo taj dolar? Iste kao i proroci kad su napisali tih osam proročanstava koja su se obistinila u jednom čoveku, od njihovog doba do današnjeg dana, s time da su ih oni pisali nadahnuti samo vlastitom oštroumnošću.

Ta proročanstva su bila ili nadahnuta Bogom ili su ih proroci pisali prema vlastitom nadahnuću U zadnjem slučaju imali bi samo jednu šansu i 1017 da se ona ispune u bilo kom čoveku, ali su se ispunila u Isusu Hristu. To znači da ispunjenje tih osam proročanstava već samo po sebi govori kako je Bog nadahnuo pisanje tih proročanstava kojima nedostaje jedna mogućnost naprema 1017 da budu apsolutna."
JOŠ JEDAN PRIGOVOR

Kritičari iznose i ovaj prigovor i kažu da je Isus svojevoljno nastojao da ispuni jevrejska proročanstva. Taj prigovor se čini uverljivim sve dok ne shvatimo da su mnoge pojedinosti u vezi s Mesijinim dolaskom bile izvan domašaja ljudskog nadzora (na primer, mesto rođenja).

Kao da čujem Isusa u Marijinoj utrobi dok jaše na magarcu: "Mama, nećemo uspeti..." Kad je Irod upitao književnike i glavne sveštenike: "Gde se treba roditi Hrist?" oni su odgovorili: "U Vitlejemu judejskome, jer je ovako pisao prorok..." (Mt. 2:5)

Način Njegovog rođenja, Judina izdaja i cena izdaje, način Njegove smrti, ponašanje naroda prema Njemu, ruganje, pljuvanje, promatranje, bacanje kocke za Njegovu haljinu koja nije bila rastrgnuta, itd. Polovina proročanstava bila je izvan dosega Njegovog izbora. On nije mogao da planira da se rodi u Simovoj lozi, da bude Avramov potomak itd. Nije onda ni čudno da su se Isus i Njegovi apostoli pozivali na ispunjenje proročanstava kako bi potkrepili svoje tvrdnje.

Zašto se Bog upetljao u sve te nevolje? Smatram da je hteo da Isus ima sve moguće "potvrde" koje su mu bile potrebne kada je došao na ovaj svet. A ipak nas najviše oduševljava činjenica da je došao da promeni ljudske živote. On sam je dokazao ispravnost stotina starozavetnih proročanstava koja se odnose na Njegov dolazak.

Jedino ON može da ispuni najveće proročanstvo onima koji će prihvatiti obećanje novoga života: "I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas..." (Jezek. 36:26-28) "Zato, ako je ko u Hristu, nova je tvar: staro prođe, gle, sve novo postade." (2. Kor. 5:17).
Sveto Pravoslavlje
Sveto Pravoslavlje


Назад на врх Go down

Ispunjena prorocanstva o Isusu Hristu Empty Re: Ispunjena prorocanstva o Isusu Hristu

Порука  Sponsored content


Sponsored content


Назад на врх Go down

Назад на врх


 
Permissions in this forum:
Не можете одговорити на теме у овом форуму